Privacybeleid

Wij;

Stichting Maaskansje

Maaskantje 37, 5271 XE te Sint-Michielsgestel

info@maaskansje.nl

nemen privacy heel serieus en gaan zorgvuldig om met alle persoonlijke gegevens die wij verzamelen en verwerken. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Privacywet”) stelt. Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevens die wij verzamelen en verwerken en het naleven van de Privacywet (de Privacywet noemt dit verwerkingsverantwoordelijke’).

Wij informeren de personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken graag over hoe wij met die persoonsgegevens omgaan, en welke rechten zij hebben. Voor kinderen en hun ouders/verzorgers en ook voor tussenpersonen hebben wij een aparte ‘privacy-statement’ opgesteld. Via onderstaande linkjes kunnen deze worden geraadpleegd.

Kinderen en ouders/ verzorgers

Tussenpersonen

1. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens

Wij ontvangen persoonsgegevens in verschillende situaties. Omdat wij graag zo’n duidelijk mogelijke informatie willen geven, vind je deze onderstaand per situatie beschreven.

1.1 Gegevens van bezoekers van onze website

Van websitebezoekers verzamelen en verwerken wij geen (persoons)gegevens.

1.2 Gegevens van donateurs

Via de website maaskansje.nl kunnen particulieren en bedrijven zich melden voor het doen van een donatie.

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Wij verzamelen en verwerken uitsluitend de gegevens die op maaskansje.nl worden achtergelaten.

Waarom hebben wij deze persoonsgegevens nodig?

Deze persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij om:

 • Contact op te kunnen nemen met mensen die een donatie willen doen aan Stichting Maaskansje;
 • Mogelijkheden te faciliteren voor bedrijven en particulieren tot het doen van een donatie;
 • De donatie dan wel het met de actie ingezamelde geld incasseren en te verwerken;

Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.

Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken wij de persoonsgegevens?

De gegevensverwerking is noodzakelijk ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang: het werven van fondsen. Daarnaast is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden bewaard tot en met het voldoen van een donatie. Voor meer informatie over de bewaartermijn kan contact worden opgenomen met info@maaskansje.nl.

Aan wie verstrekken wij de persoonsgegevens?

Wij verstrekken de persoonsgegevens uitsluitend aan personen die voor ons werkzaam zijn en derden voor zover noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. Derden aan wie wij de persoonsgegevens in ieder geval verstrekken, zijn:

 • MKB Assistent (IT dienstverlener);

1.3 Gegevens van onze crediteuren (contactpersonen)

Ook verzamelen wij persoonsgegevens van de contactpersonen van de verenigingen en instellingen waar de kinderen sporten of een activiteit beoefenen en van de winkels waar kinderen met onze hulp accessoires aanschaffen.

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

 • Naam, adres en contactgegevens betreffende de winkel, vereniging of instelling;
 • IBAN-nummer;

Waarom hebben wij deze persoonsgegevens nodig?

 • Het verwerken en controleren van facturen;
 • Communicatie met de vereniging/instelling/winkel;
 • Het naleven van onze wettelijke verplichtingen.

Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken wij de persoonsgegevens?

Wij hebben bij het verwerken van de persoonsgegevens van de contactpersonen van onze crediteuren een gerechtvaardigd belang: het in staat stellen van kinderen tot de uitoefening van sport dan wel een cultuuractiviteit. Daarnaast is de verwerking van de persoonsgegevens van de contactpersonen van crediteuren noodzakelijk ter naleving van de wettelijke verplichtingen die op ons rusten

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van de (contactpersoon van de) crediteur worden gedurende 7 jaar bewaard, te rekenen vanaf het moment dat wij het kind hebben geholpen.

Voor meer informatie over de bewaartermijn kan contact worden opgenomen met info@maaskansje.nl.

2. Algemene informatie

2.1 Privacy rechten

De personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen hebben op basis van de Privacywet een aantal rechten. Aan de uitoefening van deze rechten stelt de Privacywet voorwaarden. Deze voorwaarden zullen wij toepassen. Het kan dus zijn dat in een bepaald geval een verzoek tot uitoefening van een recht niet door ons wordt geaccepteerd.

Het gaat om onderstaande rechten:

 • Het recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens;
 • Het recht op verbetering of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens;
 • Het recht op beperking van de hem/haar betreffende verwerking van persoonsgegevens;

Dit betreft, kort gezegd, een tijdelijk slot op de persoonsgegevens totdat een bezwaar of probleem is opgelost.

 • Het recht om tegen de verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang bezwaar te maken teneinde deze te stoppen;

Wanneer een persoon bezwaar aantekent tegen een bepaalde verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, dan stoppen wij de betreffende verwerking van persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking van persoonsgegevens die zwaarder wegen dan de belangen van deze persoon.

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

Dit betreft, kort gezegd, het recht om bepaalde persoonsgegevens op te vragen en (eventueel) over te dragen aan een derde.

 • Het recht om een gegeven toestemming voor een verwerking van Persoonsgegevens in te trekken;

Indien wij uitdrukkelijke toestemming vragen op bepaalde persoonsgegevens te kunnen verwerken, kan deze toestemming ten alle tijde worden ingetrokken door een mail te sturen aan info@maaskansje.nl.

2.2 Welke procedure wordt gevolgd in geval van wijziging van dit privacystatement?

Het kan zijn dat het privacy-statement af en toe wijzigt indien nieuwe wetgevingen hiertoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy-statement kan altijd op deze pagina worden gevonden. Indien het privacy-statement wordt gewijzigd, zullen wij dit op onze website communiceren.